Kallelse till årsmöte 2020

FÖRENINGEN FÖRINTELSENS ÖVERLEVANDE
Kallelse till årsmöte i Föreningen Förintelsens Överlevande

Som medlem i Föreningen Förintelsens Överlevande kallas du härmed till årsmöte i föreningen. På grund av den rådande pandemin kommer årsmötet att hållas genom så kallat per capsulam-förfarande. Det innebär att förutom de sedvanliga årsmöteshandlingarna bifogar vi även ett förslag till protokoll. Du har sedan att som medlem rösta för eller emot innehållet i protokollet i dess helhet. Enkel majoritet avgör om protokollet ska antas eller ej.

Du kan rösta genom att antingen skicka in din röst via vanlig post eller genom att via mail avge din röst. Vi uppskattar om, du som har möjlighet, använder mail. Du kan alltså antingen rösta ja för att godkänna det förslag till protokoll som bifogas, eller nej om du vänder dig mot besluten i protokollet.

I de bilagda finner du:

 • Verksamhetsberättelsen för 2019
 • Ekonomisk redovisning av verksamhetsåret 2019 (om du vill ha en komplett resultat- och balansräkning hör av dig, så sänder vi över den).
 • Revisionsberättelsen
 • Förlag till protokoll, inklusive valberedningens förslag

Skriv: ”Jag ……..(ditt namn) röstar ja till förslag till protokoll för årsmötet ”
eller; ”Jag …….(ditt namn) röstar nej till förslag till protokoll för årsmötet”.

Vi vill från styrelsen uppmana alla medlemmar att avge sin röst!
Senast den 22 september 2020 vill vi ha in din röst!

Sänd in din röst till:
ffosverige@gmail.com
eller
Föreningen Förintelsens Överlevande
Box 120 91
102 23 Stockholm

Har du frågor, hör av dig via mail som ovan eller ring; 08-640 05 99

streckad linje
Dagordning årsmöte; Föreningen Förintelsen Överlevande 22/9 2020:

1.Mötet öppnas
2.Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare, för årsmötet 3.Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
4.Godkännande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Fastställande av resultat-och balansräkningen
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
10. Bestämmande av årsavgiften för nästkommande kalenderår
11. I stadgeenlig tid inkomna motioner
12. Övrigt
13. Mötet avslutas

streckad linje

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

2019 har varit ett mycket aktivt år för FFÖ.

Vår röst efterfrågas i utredningar och projekt som rör Förintelsen och vi har också en stadig ström av förfrågningar från skolor och andra som vill komma i kontakt med överlevande för ett föredrag eller deltagande i andra projekt med anknytning till Förintelsen.

 

Styrelse mm

Tommy Ringart kvarstod som ordförande (valdes vid årsmötet 2018 för en 2 årig mandatperiod).

Övriga styrelseledamöter: Tobias Rawet – 1 år, Britt-Marie Herdevall – 1 år, Harry Pommert – 1 år, Piotr Zettinger – 2 år, Hania Rosenberg – 2 år, Peter Rosenberg – 2 år, Natalie Verständig – suppleant 1 år. Netta Frister Aron – suppleant 1 år.

Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Britt-Marie Herdevall till sekreterare och Piotr Zettinger till kassör. Vid ett styrelsemöte senare under året valdes Tobias Rawet till vice ordförande.

Under året har även Callie Carning, Genia Göndör och Hanna Mühlrad varit adjungerade och Liva Fränkel har deltagit som hedersordförande.

Eva Grossman, Hans Baruch har varit revisorer och Peter Verständig har varit revisorssuppleant.

Vid årets slut fanns 500 medlemmar i föreningen. Genom ringa omkostnader, inkomster från skolbesöken och gåvor är vår ekonomi god.

Inre verksamhet

 • Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden.
 • Den 12 december deltog cirka 30 medlemmar på den sedvanliga Chanukka lunchen på judiska hemmet. FFÖ bidrog också ekonomiskt till underhållningen för alla boende i samband med lunchen.
 • Vi har under året arbetat fram ett förslag för en stödfond till projekt som kan medverka till att hålla minnet av Förintelsen vid liv.
 • FFÖ är medlem i European Association of Jewish Survivors of the Holocaust (EuAs), Amsterdam och World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust & Descendants, New York.  Vi är även vänförening till Yad Vashem i Jerusalem.

Yttre verksamhet

 • Under året har föreningens tre föreläsare, Tobias, Livia och Piotr, varit mycket aktiva. De har besökt skolor i framför allt Stockholmsområdet men även till viss del i övriga landet. Totalt har drygt 130 skolor fått besök.
 • Vår facebooksida har uppdaterats kontinuerligt och vi har sett en ganska stor aktivitet och respons. Vi har drygt 1300 följare på facebook.
 • Den 25 januari öppnade utställningen Speaking Memories på Historiska museet med porträtt och vittnesmål från överlevande i Sverige. Utställningen är en del av projektet Speaking Memories som skapades 2015 på initiativ av Judisk kultur i Sverige och en av samarbetsparterna är FFÖ. Utställningen skulle ha pågått till 1 september 2019 men förlängdes till årsslutet och har sedan gått på turné i Sverige.
 • Den 27 januari var vi en av huvudarrangörna vid Förintelsens minnesdag i synagogan. Vårt 27-januaripris för 2018 delades ut till Anja Brans, avgående verksamhetschef för Judiska Sjukhemmet och Piotr Zettinger talade för föreningen.
 • Den 27 januari hade Eva Dällerud premiär på sin monolog-pjäs ”Jag mamma och Förintelsen” på teaterföreningen Lyset i Karlstad. Tobias Rawet från FFÖs styrelse var närvarande. FFÖ har också givit stöd till föreställningen.
 • Många av våra medlemmar var avporträtterade i foto-utställningen ”Fading Stories – pass them on ” på fotografiska museet med bilder av fotograf Sanna Sjöswärd, arrangerat av Raoul Wallenberg Academy. Utställningen visades den 28/8 till 20/10 2019
 • Vi var medarrangörer vid högtidlighållandet av Novemberpogromen 9 november i stora synagogan i Stockholm.
 • Arbetet med att tillsammans med Judiska Församlingen ge möjligheten att komplettera med namn till minnesmonumentet vid Stora Synagogan på dem som mördades under Förintelsen har fortgått under 2019. 330 nya namn har inkommit.
 • I juni invigdes tre Stolpersteine, eller Snubbelstenar på olika platser i Stockholm utanför adresser där judiska asylsökande vistades men fick avslag och senare gick under i Förintelsen. Stolpersteine kom på plats genom ett samarbete mellan FFÖ, Forum för Levande historia, Judiska Församlingen och Stockholms kommun. Konstnären bakom projektet, Gunther Demnig, deltog och gjöt personligen in stenarna i trottarerna vid invigningen.
 • Arbetet med att inrätta ett permanent museum om Förintelsen i Sverige tog också fart under året. Vi har varit involverade i en rad möten och diskussioner med kulturdepartementet, bland annat ett möte med kulturminister Amanda Lindh. Statminister Stefan Löfven har varit initiativtagare och tillskyndare av projektet och i regeringsförklaringen, då han tillträdde som statsminister 2019, förnyade han sitt löfte. Max Safir, överlevande och medlem i FFÖ, hade väckt denna idé under en resa med bland annat Stefan Löfven. En utredning är igångsatt för att närmare undersöka förutsättningarna och FFÖs ordförande Tommy Ringart sitter med i denna utredning.
 • Vi deltar som samrådspartner i en statlig utredning om konst och kulturföremål som konfiskerades av nazisterna, och vilka åtgärder som behöver vidtas med tanke på de så kallade Washingtonprinciperna och Terezindeklarationen.
 • En grupp medlemmar som är barn till överlevande har under året samlats för att sammanfatta sina föräldrars historia och gå ut i skolor och i andra sammanhang och berätta deras historia.
 • FFÖ har också haft möjlighet att lämna finansiellt stöd till en rad föreningar och projekt. Bland annat Förenade Israelinsamlingen Östersjöjudiskt forum och Keren Hayesods satsningar i Israel för att där stödja bättre boendeförhållanden för överlevande.

Tommy Ringart
Ordförande
Föreningen Förintelsens Överlevande

streckad linje

FFÖ Protokoll nr 6 vid Årsmöte den 22 september 2020 genom Per Capsulam-förfarande.
(Årsmötet har ej kunnat hållas under maj månad på grund av Corona-pandemin)

Samtliga medlemmar i föreningen har erhållit inbjudan sam protokollsförslag till mötet per post. Medlemmarna har givits möjlighet att rösta för eller emot förslaget till det protokoll som sänts ut enligt nedan.

 1. Mötet öppnades av ordförande Tommy Ringart
 2. Till årsmötessekreterare valdes Britt-Marie Herdevall.
  Till justerare tillika rösträknare valdes Bertil Metzger och Ann Ringart
 3. Årsmötet ansågs av stämman behörigen utlyst.
 4. Årsmötet godkände dagordningen.
 5. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
 6. Resultat och balansräkningen fastställdes av mötet.
 7. Revisionsberättelsen, bilagd i de utsända handlingarna.
 8. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019
 9. Val: Valberedningen bestående av David Grossman och Sara Janowskis, lämnade följande förslag för 2020, som antogs av årsmötet:

Ordförande:

 • Tommy Ringart (2 års förordnande)

Övriga styrelseledamöter:

 • Tobias Rawet (2 års förordnande)
 • Britt-Marie Herdevall (2 års förordnande)
 • Harry Pommert (2 års förordnande)

Styrelseledamöter valda för 2 år vid årsmötet 2019 och med ett år kvar av mandatperiod:

 • Piotr Zettinger
 • Hania Rosenberg
 • Peter Rosenberg

Suppleanter i styrelsen:

 • Netta Frister Aaron (1 års förordnande)
 • Natalie Verständig Axelius (1 års förordnande)

Adjungerande (väljs inte av årsmötet):

 • Genia Göndör
 • Hanna Mühlrad

Hedersordförande (väljs inte av årsmötet):

 • Livia Fränkel

Revisorer

 • Eva Grossman (1 års förordnande)
 • Peter Verständig (1 års förordnande)

Revisorssuppeant

 • Willy Silberstein (1 års förordnande)

Valberedning

 • David Grossman, sammankallande (1 års förordnande)
 • Sara Janowski ((1 års förordnande)
 1. Årsavgiften för nästkommande kalenderår 2021 fastställdes av stämman till följande:
  150 kr/enskild medlem, 250 kr/par. Detta innebär att avgiften är oförändrad.
 2. Inga motioner hade i stadgeenlig tid inkommit till mötet.
 3. Övrigt: Ingen ny information gavs på mötet.
 4. Årsmötet avslutades.

linje