Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 13 maj 2018, Hasselbacken, Djurgården,
Föreningen Förintelsens Överlevande.

 1. Årsmötets öppnande
  Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Årsmötet inleddes med en gemensam tyst minut för alla medlemmar och vänner som gått bort under året. Ca 50 medlemmar närvarade.
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare för årsmötet
  Till mötets ordförande valdes Titti Fränkel
  Till sekreterare Peter Rosenberg
  Justerare Peter Verständig och Hans Baruch
 3. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  Årsmötet svarade ja på denna fråga.
 4. Godkännande av mötets dagordning
  Årsmötet godkände dagordningen
 5. Föredragning av verksamhetsberättelsen
  Livia Fränkel läste upp verksamhetsberättelsen.
  Efter Livias föredragning berättade Tommy Ringart, Harry Pommert och Bertil Oppenheimer om pågående projekt gällande snubbelstenar, utvidgning av monumentet, påbörjade diskussioner om ett museum om Förintelsen, samt det så kallade Juderegistret.
 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning
  Piotr Zeltinger redogjorde för årsredovisningen och kommenterade att utvecklingen av ekonomin har varit positiv även detta år. Dock har medlemsintäkterna minskat.
 7. Revisorernas berättelse
  Föreningens ena revisor, Hans Baruch, läste upp revisionsberättelsen och föreslog
  – att den framlagda resultat- och balansräkningen fastställs; samt
  – att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  Valberedningens förslag lästes upp av David Grossman
  Till ordförande valdes Tommy Ringart (2 år)
  Till vice ordförande valdes Tobias Rawet (1 år)
  Till övriga ordinarie ledamöter på ett år valdes: Hania Rosenberg, Piotr Zettinger, Britt-Marie Herdevall, Harry Pommert och Peter Rosenberg.

  Till suppleanter valdes Hanna Mühlrad och Calli Karning.

  Mötet informerades också om att styrelsen kommer att adjungera
  Genia Göndör, Netta Frister Aaron och Nathalie Verständig

  Till Hedersordförande valdes Livia Fränkel
  Samtliga valdes enhälligt av mötet

 10. Val av revisorer och revisorssuppleant
  Till revisorer valdes Henry Metzger och Hans Baruch
  Till revisorssuppleant valdes Eva Grossman
 11. Val av valberedning
  Till valberedning valdes Sara Janowski och David Grossman
 12. Bestämmande av årsavgifter
  Stämman fastställde årsavgiften till 150 kr/enskild medlem och 250 kr/par. Det innebär att avgiften är oförändrad.
 13. Inkomna motioner:
  Inga motioner har kommit in
 14. Förslag till stadgeändringar
  Tommy Ringart läste upp det nya förslaget till stadgar för föreningen.
  Vid omröstning klubbades förslaget enhälligt. Dock krävs ytterligare ett möte innan stadgarna är antagna.
 15. Medlemmars frågor
  Hans Baruch undrade hur diskussionen om var ett ev. museum ska placeras har förts. Varför hellre Historiska än Judiska Muséet? Flera deltagare kom med inlägg och förordade Historiska.
 16. Avtackning av Livia Fränkel
  Tommy prisade Livias roll som ordförande och gav ett stort tack. Hoppades att Livia ska fortsätta att delta i styrelsens arbete nu när hon är hedersordförande.
 17. Årsmötet avslutande
  Den gamla styrelsen avtackades och den nya styrelsen hälsades välkommen.

  Efter årsmötet följde en trevlig och god lunch, sponsrad av Claims med ca 80 deltagande medlemmar och gäster. Bland gästerna fanns Israels ambassadör Ilan Ben Dov, Judiska Församlingens ordförande Aron Szugalski Verständig och Christer Mattson vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet.

 

Vid pennan:
Peter Rosenberg

Justeras:
Peter Verständig
Hans Baruch