FFÖ:s årsstämma 2013

Årsmötesprotokoll 2013

Protokoll från årsmötet 2013, Föreningen Förintelsens Överlevande, Hasselbacken 19/5 2013

Ca 60 medlemmar närvarade vid årsstämman och efter den följde en trevlig och god lunch, delvis sponsrad av Claims med ca 90 deltagande. Sammankomsten inleddes med en gemensam tyst minut för alla medlemmar och vänner som gått bort under året.

 • Till årsmötesordförande valdes Eva Fried och till sekreterare Rachel Baran. Till justerare valdes Hania Rosenberg och Livia Fränkel.
 • Årsmötet ansågs av stämman behörigen utlyst.
 • Årsmötet godkände dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande Harry Pommert.
 • Balansräkningen fastställdes av stämman.
 • Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Hans Baruch.
 • Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012.
 • Inga motioner hade inkommit till stämman.
 • Valberedningens förslag godkändes av stämman.
 • Föreningsstyrelsen för kommande verksamhetsår är i alfabetisk ordning följande:
  Rachel Baran, andre vice ordförande, vald för två år 2012. Fortsätter således ett år till.
  Livia Fränkel, vice ordförande, vald för två år 2012. Fortsätter således ett år till.
  Genia Göndör, suppleant, ett år
  Britt-Marie Herdevall, styrelsemedlem, ett år
  Harry Pommert, ordförande, två år.
  Tobias Rawet, styrelsemedlem, ett år
  Tommy Ringart, styrelsemedlem, ett år
  Hania Rosenberg, styrelsemedlem, ett år
  Piotr Zettinger, styrelsemedlem, ett år
  Miriam Katz-Salamons plats som styrelsemedlem är vakant för verksamhetsåret 2013.
  Till revisorer valdes Henry Metzger och Hans Baruch. Till revisorssuppleant valdes Eva Pommert.
  Till valberedning valdes Jakob Ringart, Netta Frister Aaron och Daniel Rahm.
 • Årsavgiften för nästkommande kalenderår fastställdes av stämman till följande:
  150 kr/enskild medlem, 250 kr/par. Detta innebär att avgiften är oförändrad.
  50 kr för medlemmar under 26 år.
  Undantaget 50 kr i medlemsavgift under första året som medlem slopades.
 • Under övriga frågor behandlades följande:
  Styrelsen uppdrogs att under 2013 framkomma med förslag på vad som ska göras med de brev som föreläsande medlemmar får av ungdomar runt om i landet.
  Stämman uttryckte en önskan om att styrelsen mer aktivt ska påminna medlemmarna om utebliven inbetalning av medlemsavgiften.
 • Årsmötet avslutades.


Vid pennan:
Rachel Baran

Justeras:
Livia Fränkel
Hania Rosenberg