Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll från årsmötet 2012, Föreningen Förintelsens Överlevande, Hasselbacken 13/5-2012

Ca 50 medlemmar närvarande vid mötet och efter mötet följde en trevlig och god lunch, delvis sponsrad av Claims. Sammankomsten inleddes med en gemensam tyst minut för alla medlemmar och vänner som gått bort under året.

 

 • Till årsmötesordförande valdes Eva Fried och till sekreterare Rachel Baran. Till justerare valdes Britt-Marie Herdevall och Livia Fränkel.
 • Årsmötet ansågs av stämman behörigen utlyst.
 • Årsmötet godkände dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande Harry Pommert.
 • Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Henry Metzger.
 • Balansräkningen fastställdes av stämman.
 • Årsmötet beviljade ansvarfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011.
 • Valberedningens förslag godkändes av stämman och föreningsstyrelsen för kommande verksamhetsår är i alfabetisk ordning följande:
  Rachel Baran, vice ordförande, två år
  Livia Fränkel, vice ordförande, två år
  Genia Göndör, suppleant, ett år
  Britt-Marie Herdevall, styrelsemedlem, ett år
  Miriam Katz-Salamon, styrelsemedlem, ett år
  Harry Pommert, ordförande, ett år
  Tobias Rawet, styrelsemedlem, ett år
  Tommy Ringart, styrelsemedlem, ett år
  Hania Rosenberg, styrelsemedlem, ett år
  Piotr Zettinger, styrelsemedlem, ett år
  Till revisorer valdes Henry Metzger och Hans Baruch. Till revisorssuppleant valdes Eva Pommert.

  Till valberedning valdes Jakob Ringart och Netta Frister Aaron.

 • Stämman beslutade att inte förändra årsavgiften för nästkommande kalenderår. Fastställda belopp: 150 kr/enskild medlem, 250 kr/par och 50 kr för nya medlemmar under första medlemsåret.
 • Inga motioner hade inkommit till stämman.
 • Under övriga frågor behandlades följande:
  Stämman gjorde ett uttalande att föreningen ska arbeta än mer aktivt för att rekrytera andra generationen som medlemmar. Beslut fattades att Netta Frister Aaron ska ingå in en arbetsgrupp som jobbar för detta.
  Ett påpekande gällande att namnet på föreningen fallit bort från dagordningen för årsmötet.
 • Årsmötet avslutades.


Vid pennan:
Rachel Baran

Justeras:
Livia Fränkel
Britt-Marie Herdevall