Föreningsstadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRINTELSENS ÖVERLEVANDE STOCKHOLM

1§        FIRMA
Föreningens firma är ”FÖRENINGEN FÖRINTELSENS ÖVERLEVANDE” (FFÖ) och har sitt säte i Stockholm

        ÄNDAMÅL
– Att bevaka medlemmarnas intressen i deras egenskap av tidigare förföljda eller på annat sätt utsatta för lidanden under naziväldet på grund av deras judiska härkomst
– Att verka för att minnet av nazitidens Förintelse icke faller i glömska
– Att verka mot nazism och mot förnekande av Förintelsen
– Att genom upplysning, bl.a. i skolor om händelserna under andra världskriget, motverka antisemitism, rasdiskriminering, främlingshat och i övrigt verka för fredlig samlevnad mellan olika grupper i Sverige
– Att i övriga avseenden, då medlemmarnas gemensamma intressen berörs, bevaka dessa och föra medlemmarnas talan.
– Att stödja landet Israel

3§       MEDLEMSKAP
– Medlemmar i föreningen är personer som lidit under naziväldets förföljelser på grund av sin judiska härkomst
– efterkommande till dessa personer
– annan anhörig
– Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

– Medlem som uppenbart skadar föreningen eller dess intressen utesluts ur föreningen genom beslut fattat på föreningens årsmöte. Sådant beslut skall vara fattat med två tredjedels majoritet.
– Medlem som ej erlagt medlemsavgift två år i rad kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.

4§        AVGIFTER
– Till bestridande av föreningens utgifter skall medlem före den 1:a april varje år erlägga den av föreningens årsmöte bestämda och protokollförda årsavgiften.

5§        RÖSTRÄTT
Medlem som erlagt sin årsavgift för innevarande kalenderår inom föreskriven tid äger en röst vid årsmötet.
– Medlem som ej kan närvara vid årsmöte kan företrädas av annan medlem som ombud, om denne har skriftlig fullmakt. Ombud får företräda endast en medlem.

6§      ÅRSMÖTE
– Föreningen håller årsmöte senast före maj månads utgång varje år. Endast medlemmar får delta i föreningens årsmöte.
– Årsmötet skall omfatta följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare, för årsmötet
 3. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 4. Godkännande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Fastställande av resultat-och balansräkningen
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens   ledamöter inte delta.
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande
 1. Bestämmande av årsavgiften för nästkommande kalenderår
 2. I stadgeenlig tid inkomna motioner
 3. Övrigt
 4. Mötet avslutas

– Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail eller brev, samt genom information på hemsidan.

– Extra årsmöte hålles då styrelse eller revisorer finner det nödvändigt eller då minst 1/10 del av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för bestämt angivet ändamål.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

7§        MOTIONSRÄTT
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor för ordinarie årsmöte.

8§        STYRELSE OCH REVISORER

– Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och ytterligare högst 4 ordinarie styrelseledamöter, samt 2 suppleanter.
– Styrelsens ordförande väljs på årsmötet.
– Styrelsen i övrigt konstituerar sig själv och utser firmatecknare.
– Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
– Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

9§        RÄKENSKAPER
– Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
– Styrelsen skall senast sex veckor före årsmötet till revisorerna avlämna en av samtliga ledamöter underskriven årsredovisning över föreningens verksamhet under föregående kalenderår.
– Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av de vid årsmötet valda revisorerna.

10§        STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

11§      BESLUT OM FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning är giltig om:
– samtliga medlemmar är eniga därom och att detta kan beläggas genom underskrift av samtliga medlemmar,
eller
– beslut har fattats om upplösning på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie årsmöte ditt samtliga medlemmar blivit kallade. Sådant beslut skall vara fattat med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röstande på båda dessa möten.
– Om föreningen, FFÖ upplöses, skall dess tillgångar delas lika mellan Svenska Kommittén Mot Antisemitism (SKMA), Hillelfonden samt Yad Vashem Jerusalem. I det fall samtliga dessa föreningar och institutioner har upphört att existera, skall istället en fördelning av tillgångarna ske till ändamål som är i samklang med föreningens syfte.

–   Föreningens stadgar har reviderats och antagits senast vid årsmötet 2018-05-13 och vid mötet 2019-02-21.

linje