ZRBG – lagen om ghettopension

Denna kortfattade information berör i första hand dem som redan erhåller ZRBG-ghettopension.

Många överlevande från Förintelsen erhåller s.k. Ghettopension från Tyskland. Pensionen bygger på lagen om utbetalning av pension från avlönat frivilligt arbete i ett ghetto.

Ghettopensionen utgår till dem som med lön frivilligt arbetat under en viss sammanhängande tidsperiod i ett godkänt ghetto eller annat interneringsområde. Begreppet ”frivilligt arbete” är det som används i den tyska lagen som reglerar detta. De som ännu inte sökt en sådan pension bör ansöka så snart som möjligt. Lagen har ändrats och kompletterats sedan den instiftades.

Det förekommer många individuella tidpunkter från vilken den berättigade erhåller sin ghettopension. Man kan när som helst begära en omprövning/omräkning hos sin tyska pensionsutbetalare med förfrågan hur pensionen är beräknad och om den kan vara föremål för ny beräkning t ex med hänsyn till startdatum för beviljad pension.

Detta innebär inte, att något förändras förrän mottagaren givit sitt samtycke till en eventuell ändring efter det att man erhållit ett förslag till möjlig ändring.

Vanligtvis utgår pensionen från månaden efter det man fyllt 65 år. För personer som inte uppnått pensionsåldern den 1 juli 1997 kan detta innebära, att en förtida ålderspension under vissa förutsättningar och efter ansökan kan komma ifråga från detta datum.
I sådana fall kan man ansöka om ny beräkning av sin nuvarande pension.

Om man accepterar ett förslag om nytt månadsbelopp efter provomräkning till ett tidigare startdatum får man vara medveten om, att detta pensionsbeloppet kan bli lägre mot vad man erhåller för närvarande, eftersom utbetalningsperioden är längre.  En retroaktiv utbetalning kan bli aktuell. Samtidigt avräknas vanligtvis utbetalningen mot för mycket utbetalt belopp under den kortare perioden. Pensionsutbetalaren visar detta klart och tydligt i skrift.  Pensionsmottagaren kan därefter godkänna eller förkasta av förslaget.

Utförlig information finns från olika instanser på internet:
German Social Security Ghetto Pension – ZRBG »
ZRBG How to Apply »
Ghetto: Financial Compensation for voluntary Labor in a Ghetto »

Boende i Sverige ska i första hand vända sig till:
Deutsche Rentenversicherung Nord
DE-22037 Hamburg
Eller på telefon: 004940 5300-0

Den svenska försäkringskassans avdelning för utländska pensioner kan möjligen ge viss vägledning.

linje