Nyhetsbrev december 2020

FÖRENINGEN FÖRINTELSENS ÖVERLEVANDE
Brev från ordförande

Hej och Chag sameach!

Detta vill vi från styrelsen tillönska alla våra medlemmar, men också sända med en önskan om att ni håller er friska och isolerade i dessa Corona-tider. Vi i styrelsen har numera våra möten via Zoom och det fungerar riktigt bra. Nyligen genomförde vi också ett möte via Zoom med över 20 barn till överlevande som är intresserade av att gå ut i skolor och på andra platser och berätta om sina föräldrars historia. Vårt viktiga arbete avstannar inte trots epidemin.

streckad linje

Fond för bevarandet av minnet av Förintelsen

”Glöm oss inte!”

פֿאַרגעסט אונדז נישט

Fargest undz nisht!

Föreningen Förintelsens Överlevande öppnar en fond för bevarandet av minnet av Förintelsen. Syftet är att stödja initiativ som bevarar minnet av Förintelsen, motverkar förnekandet av Förintelsen samt motverkar antisemitism, rasdiskriminering och främlingshat.

Exempel på projekt som kan få stöd ur Fonden:

  • Informations- och upplysningsverksamhet som verkar i enlighet med syftet, med fokus på Sverige
  • Projekt som kan bereda överlevande ett tryggt och värdigt liv i respektive länder.
  • Stöd till organisationer som har samma mål och inriktning som FFÖ.

Enskilda eller organisationer kan söka medel ur fonden.

Ansökan ska innehålla en uttömmande projektbeskrivning med följande punkter:

  • Avsikt
  • Målgrupp
  • Utförare
  • Tidplan
  • Finansiering
  • Har medel ur andra fonder sökts? Vilka?

Efter avslutat projekt ska en uttömmande rapport lämnas in.

FFÖ ska ha möjlighet att redovisa projektet för sina medlemmar och offentligt på t.ex. sociala medier, hemsidor och genom att informera myndigheter, media och andra intressenter.

Ansök senast 31/3 2021 till: Föreningen Förintelsens Överlevande, Box 120 91, 102 23 Stockholm, eller via epost till: ffosverige@gmail.com

streckad linje

Årsmötet har ju ägt rum via brevomröstning, så kallat Per Capsulam förfarande. Vi fick in 40 röster som alla röstade för att anta det framlagda förslaget till protokoll. Den nya styrelsen har detta utseende:

Ordförande: Tommy Ringart, Vice Ordförande: Tobias Rawet , Sekreterare: Britt-Marie Herdevall, Kassör: Piotr Zettinger, Övriga ledamöter: Harry Pommert, Hania Rosenberg , Peter Rosenberg

Suppleanter: Netta Frister Aaron, Natalie Verständig Axelius , Adjungerande: Genia Göndör, Hanna Mühlrad, Hedersordförande: Livia Fränkel

Vi planerar också för nästa årsmöte med vårlunch; söndagen den 9 maj 2021 om epidemiläget tillåter; årsmöte klockan 11.00 och lunch kl. 12.30. Vi återkommer med mer information.

streckad linje

Förintelsens minnesdag 27/1 2021; ingen publik i synagogan – men var med via dator.

Eftersom vi befinner oss i en allvarlig pandemi kommer vi inte kunna hålla 2021 års minnesdag som vi brukar, med fylld synagoga. På grund av den rådande pandemin kommer minnesceremonin den 27 januari 2021 att hållas utan publik i synagogan. Vi kommer dock att högtidlighålla Förintelsens minnesdag på samma värdiga sätt som vi brukar och kommer att se till att det finns möjlighet att följa ceremonin via t.ex. dator. Vi återkommer med detaljer kring detta via församlingens nyhetsbrev och på församlingens och FFÖs Facebook och hemsidor.

streckad linje

ZRBG – lagen om GHETTOPENSION 

Många överlevande från Förintelsen erhåller s k Ghettopension från Tyskland.  Pensionen bygger på lagen om utbetalning av pension från avlönat frivilligt arbete i ett ghetto.

Ghettopensionen utgår till dem som med lön frivilligt arbetat under en viss sammanhängande tidsperiod i ett godkänt ghetto eller annat interneringsområde. Begreppet ”frivilligt arbete” är det som används i den tyska lagen som reglerar detta. De som ännu inte sökt en sådan pension bör ansöka så snart som möjligt. Lagen har ändrats och kompletterats sedan den instiftades.

Denna kortfattade informationen berör i första hand dem som redan erhåller ZRBG-ghettopension.

Det förekommer många individuella tidpunkter från vilken den berättigade erhåller sin ghettopension. Man kan när som helst begära en omprövning/omräkning hos sin tyska pensionsutbetalare med förfrågan hur pensionen är beräknad och om den kan vara föremål för ny beräkning t ex med hänsyn till startdatum för beviljad pension. Detta innebär inte, att något förändras förrän mottagaren givit sitt samtycke till en eventuell ändring efter det att man erhållit ett förslag till möjlig ändring.

Vanligtvis utgår pensionen från månaden efter det man fyllt 65 år. För personer som inte uppnått pensionsåldern den 1 juli 1997 kan detta innebära, att en förtida ålderspension under vissa förutsättningar och efter ansökan kan komma ifråga från detta datum.

I sådana fall kan man ansöka om ny beräkning av sin nuvarande pension.

Om man accepterar ett förslag om nytt månadsbelopp efter provomräkning till ett tidigare startdatum får man vara medveten om, att detta pensionsbeloppet kan bli lägre mot vad man erhåller för närvarande, eftersom utbetalningsperioden är längre.  En retroaktiv utbetalning kan bli aktuell. Samtidigt avräknas vanligtvis utbetalningen mot för mycket utbetalt belopp under den kortare perioden. Pensionsutbetalaren visar detta klart och tydligt i skrift.  Pensionsmottagaren kan därefter godkänna eller förkasta av förslaget.

En utförlig information finns från olika instanser på internet ZRBG GHETTO PENSION.

Boende i Sverige ska i första hand vända sig till Deutsche Rentenversicherung Nord, DE-22037 Hamburg. Eller ringa på telefon   004940 5300-0.

Den svenska försäkringskassans avdelning för utländska pensioner kan möjligen ge viss vägledning.

streckad linje

En ganska livlig diskussion pågår på landets debatt- och ledarsidor kring det planerade svenska museet om Förintelsen. Den 3 december publicerade Dagens Nyheter ett inlägg från FFÖ i denna diskussion, som vi återger här:

Placera museet om Förintelsen i Stockholm

Platsen för det planerade svenska Förintelsemuseet har symbolisk betydelse för hur vi väljer att minnas vår tids stora katastrof. Därför bör det ligga så centralt som möjligt i vår huvudstad, skriver Tommy Ringart och Tobias Rawet från Föreningen Förintelsens Överlevande.

Frågan om ett svenskt museum om Förintelsen har väckt diskussion både om vilken inriktning ett museum ska ha och var det ska placeras. Vi i Föreningen Förintelsens Överlevande (FFÖ) anser att det är viktigt att hålla fast i utgångspunkten att museet ska föra de överlevandes berättelser vidare och öka förståelsen för vad som hände under Förintelsen, samtidigt som museet ges största möjliga autonomi och får en fast förankring i forskningen. Vi anser också att museet bör placeras i Stockholm. Det skulle både vara en tydlig signal från våra politiker om vikten av att hålla minnet av Förintelsen vid liv, och innebära stora praktiska och logistiska fördelar. Med en placering i huvudstaden skapas förutsättningar för största möjliga antal besökare till museet.

FFÖ:s medlemmar, som initierade förslaget om ett museum, har alla själva genomlevt Förintelsen eller är barn eller barnbarn till överlevande som funnit en fristad och möjlighet att bygga upp ett nytt liv här i Sverige. Vi välkomnar diskussionen och det stora intresset kring ett svenskt museum. Vi tycker att den statliga utredning som lades fram i april i år (SOU 2020:21) utgör en bra bas att stå på. Det är också bra att regeringen i enlighet med vad som föreslås i utredningen, har tagit initiativ till att snabbt komma igång med insamlandet av dokument och vittnesmål från överlevande i Sverige.

Att utredningen så starkt betonar att Förintelsen är en del av den svenska historien är en viktig utgångspunkt. Utredningen slår också fast att ett svenskt museum på ett så rakt och korrekt sätt som möjligt ska berätta om den. Naturligtvis kommer det att vara viktigt att då belysa hur fördomar och antisemitism var avgörande för att Förintelsen kunde äga rum, och det faktum att antisemitismen frodas i världen, Europa och Sverige än i dag. Men det är viktigt att hålla fast i utgångspunkten att museet ska föra de överlevandes berättelser vidare och öka förståelsen för vad som hände. Dessa insikter är också helt avgörande för att kunna förstå och bekämpa antisemitism och rasism i dag.

Museets självständighet och att det ska ha en stark forskningsanknytning är också viktiga aspekter som lyfts fram i utredningen. Det är även bra att utredningen framhåller att en av museets uppgifter är att motverka förnekandet av Förintelsen, liksom att de överlevande och deras berättelser, föremål och dokument ska stå i centrum.

Utredningen hade inte i uppgift att uttala sig om var museet ska placeras. Här har olika förslag framförts, både i remissvaren och i debatten. Ett förslag som lyfts fram är Malmö, och det har i diskussionen framförts argument om att stadens nutida antisemitiska historia är ett tungt skäl att förlägga museet dit. Detta är en mycket viktig fråga att belysa och arbeta med

Vi tror emellertid att man med denna argumentering som bas riskerar att missa var tyngdpunkten i ett framtida museum bör ligga; att genom de överlevandes berättelser öka förståelsen för och kunskapen om Förintelsen. Ett av resultaten är att man då inser vilket gift antisemitismen är för hela samhället. Vi tror att ett svenskt museum om Förintelsen, som grundas med målsättningen att bekämpa antisemitismen i dagens Malmö, kan få en annan inriktning och ett annat innehåll än vad avsikten har varit.

Att det finns lokal anknytning i Malmö och regionen till historien om Förintelsen är värt att beakta. Här steg de danska judarna i land när de räddades över sundet 1943. Hit kom de vita bussarna. Hit anlände de överlevande efter överfarten från kontinenten efter kriget.

Emellertid anser vi från FFÖ:s sida att huvudstaden är en bättre placering för ett museum. Mordet på sex miljoner judar och andra förföljda grupper, för inte så länge sedan, inte långt härifrån, är ett sår som ännu är långt ifrån läkt och väcker berättigade dagspolitiska och etiska frågor om hur vi ska handskas med detta minne och denna erfarenhet, såväl i Europa som här i Sverige. Därför anser vi att ett svenskt museum om Förintelsen ska placeras så centralt som möjligt i Stockholm, för att visa att man från svensk sida också vill ge denna del av vår historia en central roll. En sådan placering kommer att få stor symbolisk betydelse och ge ett starkt signalvärde.

Framför allt finns det praktiska och logistiska skäl till att lägga ett framtida museum i Stockholm. Befolkningsmässigt utgör regionen landets tätaste och därmed kommer ett museum helt naturligt att besökas av flera. Det gäller inte minst alla de skolungdomar som finns i och runt om Stockholm som behöver få en större förståelse för Förintelsen. Ett museum i huvudstaden skulle vara nåbart för många skolelever i Stockholmsregionen och i Mälardalen, som en del av den sedan några år obligatoriska undervisningen om andra världskriget och Förintelsen. Det är också i Stockholm som flest besökare och turister har möjlighet att besöka museet.

Inget hindrar dock att ett Stockholmsmuseum kan ha en underavdelning, komplett med en utställning, i till exempel Malmö på en mer eller mindre permanent bas. Även de länsmuseer som så önskar skulle kunna få ta del av ambulerande eller permanenta skärmutställningar om Förintelsen.

Regeringen har tagit ett viktigt och historiskt beslut i att inrätta ett svenskt museum om Förintelsen. Det är viktigt att man i det fortsatta arbetet håller fast i de utgångspunkter som finns om ett framtida museums inriktning, och att man genom att placera det i Stockholm ger så många som möjligt tillfälle att besöka museet, samtidigt som man visar på frågans betydelse för Sverige.

linje

Du vet väl att du kan följa FFÖ på facebook?
https://www.facebook.com/ffo2015/

Kontakt
Tel: 08-640 05 99
e-post: ffosverige@gmail.com

Varma hälsningar

Tommy Ringart
ordförande

linje